Правила за участие

1. Общи положения.

1.1. Проектът “Младите лидери на Плевен” се реализира посредством номиниране чрез попълване на електронен формуляр.
1.2. Организатор е Йордан Грижов-общински съветник от ОБС-Плевен

2. Условия за участие в проекта.

2.1. Номинираният трябва да отговаря на следните изисквания:
2.1.1. Да е на възраст между 16 и 33 г. ненавършили 34 години преди започване на номинациите
2.1.2. Да е гражданин на Република България от Област Плевен
2.1.3. Да бъде вписан в една от шестте категории, изброени във формуляра за номинация. Всеки кандидат може да бъде номиниран само в една от шестте категориите.
2.1.4. Номинирани, които не отговарят на посочените изисквания и са некоректни, няма да бъдат допуснати до етап оценка от жури.
2.2. Номиниращ може да е всеки. Няма никакви ограничения за това кой може да номинира.

3. Осъществяване на проекта.

3.1. Номинациите трябва да бъдат направени след 04.03.2019г.
3.2. Номинации се правят чрез попълване на формуляр, който може да се намери ТУК.
3.3. Кандидатури, получени след срока посочен в т. 3.1., няма да се разглеждат.
3.4. Кандидатури, които не съдържат всички задължителни елементи (посочени във формуляра), няма да бъдат разглеждани и оценявани.
3.5. Оценката на номинациите се осъществява на два етапа:
3.5.1. Първи етап – всички получени номинации се разглеждат от жури, което проверява дали отговарят на посочените в т. 2 условия.
3.5.2. Втори етап – оценка от жури, което оценява съдържанието на номинациите по определени критерии.
3.6. Организаторът не носи отговорност, ако представените от участниците данни (телефон, e-mail, други) се окажат неверни, непълни и/или неточни.

4. Допълнителни условия.

4.1. Организаторът има неотменимото право да не оцени номинация, за която се установи, че не отговаря на условията по точка 2 или съдържа невярна, непълна или повдеждаща информация.
4.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати проекта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата, както и на страницата си във Facebook, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на настоящите правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
4.3. Организаторът си запазва правото да актуализира настоящите правила за провеждане и участие в конкурса, като се задължава да обяви това на интернет сайта, както и на страницата си във Facebook.
Buy now