Правила за участие

1. Общи положения.
1.1. Проектът “Младите лидери на Плевен” се реализира посредством номиниране чрез попълване на електронен формуляр.
1.2. Организатор е Йордан Грижов-общински съветник от ОБС-Плевен
2. Условия за участие в проекта.
2.1. Номинираният трябва да отговаря на следните изисквания:
2.1.1. Да е на възраст между 16 и 33 г. ненавършили 34 години преди започване на номинациите
2.1.2. Да е гражданин на Република България от Област Плевен
2.1.3. Да бъде вписан в една от седемте категории, изброени във формуляра за номинация. Всеки кандидат може да бъде номиниран само в една от седемте категориите.
2.1.4. Номинирани, които не отговарят на посочените изисквания и са некоректни, няма да бъдат допуснати до етап оценка от жури.
2.2. Номиниращ може да е всеки. Няма никакви ограничения за това кой може да номинира.
3. Осъществяване на проекта.
3.1. Номинации се приемат от 05.03.2018г. до 23:59 ч. на 05.04.2018 г.
3.2. Номинации се правят чрез попълване на формуляр, който може да се намери ТУК.
3.3. Кандидатури, получени след срока посочен в т. 3.1., няма да се разглеждат.
3.4. Кандидатури, които не съдържат всички задължителни елементи (посочени във формуляра), няма да бъдат разглеждани и оценявани.
3.5. Оценката на номинациите се осъществява на два етапа:
3.5.1. Първи етап – всички получени номинации се разглеждат от жури, което проверява дали отговарят на посочените в т. 2 условия.
3.5.2. Втори етап – оценка от жури, което оценява съдържанието на номинациите по определени критерии.
3.6. Организаторът не носи отговорност, ако представените от участниците данни (телефон, e-mail, други) се окажат неверни, непълни и/или неточни.
4. Допълнителни условия.
4.1. Организаторът има неотменимото право да не оцени номинация, за която се установи, че не отговаря на условията по точка 2 или съдържа невярна, непълна или повдеждаща информация.
4.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати проекта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата, както и на страницата си във Facebook, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на настоящите правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
4.3. Организаторът си запазва правото да актуализира настоящите правила за провеждане и участие в конкурса, като се задължава да обяви това на интернет сайта, както и на страницата си във Facebook.
Buy now